Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer (produkter) fra www.Tvvs.no til forbrukere. 

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. 

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.Tvvs.no er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling.

For å kunne handle på www.Tvvs.no må du ha fylt 18 år. Vi leverer kun til Norge. (OBS! På leveranser til Svalbard tilkommer ekstra frakt! Ta kontakt for pris!)

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og finansavtaleloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, brev, SMS e.l.

1. Parter

Selger

Kjøper

Trondheim vvs as
Smistadvegen 17
7026 Trondheim 

Org.nr.: 998027160

Telefon : 92 87 96 00 
(man – fre 0700 – 1500)

E-post :Petter@Trondheimvvs.no

Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

 

 

 

 

 

2. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). 
Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 
Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10. 

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på din oppgitte epostadresse. 
Les nøye gjennom når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. 
Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.


3. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
 
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.


4. Priser
Alle priser er inklusiv frakt, inklusiv merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr dersom annet ikke er spesifisert. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.


5. Betaling
Pr. D.D er det kun forhåndsbetaling som fungerer på vår nettbutikk.
Varen sendes i det oppgjøret er mottat og registrert ( ca 1 virkedag etter oppgjør) 
(Se forøvrig mer informasjon under lenken Betaling.)

Tvvs.no tilbyr Visa / mastercard og American Express i løpe av April 2015. i tillegg til vanlig forskuddsbetaling som er tilgjengelig nå.


6. Levering og forsinkelser 
Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produkt(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde, kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.
Opplysninger om normal leveringstid (virkedager) finnes i produktbeskrivelsen i Nettbutikken bad.no. Leveringstid som oppgitt i nettbutikken bad.no er ment som veiledende. Trondheim vvs AS / Tvvs.no står ikke under noen omstendighet økonomisk ansvarlig for forhold eller konsekvenser, som skyldes forsinkelser utenfor vår kontroll (såkalt Force Majeure). 
Varene dine blir levert hjem til deg eller må hentes på postkontoret.

Større varer som dusjhjørne, dusjkabinett, badekar o.l. blir kun levert på gateplan, sjåføren har ikke anledning til å bære dette inn til deg.
Kunde vil bli oppringt ved leveringstidspunkt. Dersom kunde ikke er tilstede for å motta varen ved leveringstidspunktet, kan kunde bli belastet for de kostnader dette medfører i forbindelse med ventelager eller retur.


7. Undersøkelse av produktene
Når du mottar forsendelsen må du undersøke varen(e) for eventuelle transportskader/mangler - beskriv eventuelle skader/mangler på fraktbrev/pakkseddel før du signerer for mottatt vare/varer. Få også fraktfører til å signere på dette, og ta vare på en kopi av fraktbrev/pakkseddel slik at denne kan benyttes ved reklamasjon/henvendelser til bad.no.

Er ikke reklamasjon angående fraktskader meldt fra til oss innen 3 virkedager etter du har mottatt varene vil dette ikke kunne betraktes som transportskade og vi vil da ikke stå ansvarlig for forhold eller videre konsekvenser.


8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. 

Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. 
Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.
Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 10.


9. Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. 
Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 8.
I tilegg til garantier i henhold til norsk lov har enkelte produsenter garantiordninger som overstiger 5 år.


10a. Angrerett (ny lov fra 20.06.14)
30 dagers angrerett.
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for forbrukerkjøp.
Angreretten forutsetter at du - senest innen 14 dager etter at du har mottatt leveransen - gir oss melding om at du vil benytte deg av din angrerett.

Trondheim vvs / Tvvs.no gir deg 30 dager angrerett og du har da ytterligere 14 dager på å sende varen i retur. Dersom du ikke har sjekket varen for transportskader i henhold til Salgsbetingelsene punkt nr. 7, mister du vår utvidet angrerett. Det vil da være Angreretten av 20.06.14 som gjelder (14 dager).

Det er angrerett på alle varer bortsett fra tilvirkningskjøp - varer som produseres på spesifikasjoner - f.eks. spesialmål og massasjekar med tilleggsutstyr.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Er produktet brukt i angrerettsperioden som har ført til en verdireduksjon på varen, vil det utgjøre et fradrag på kjøpesummen tilsvarende verdireduksjonen.


10b. Retur
Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har selv risikoen for transporten tilbake til oss. 
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt ved kjøp, inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. 
Tilbakebetaling av penger skal finne sted innen fjorten dager etter at vi har mottatt produktet i retur fra deg.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. 
Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. 

I avtalte tilfeller der vare(r) returneres etter angrefristens utløp, vil Trondheimvvs AS / Tvvs.no beregne et returgebyr på 35% av varens opprinnelige kjøpesum.
Varen kan returneres til:

Trondheim vvs as
Smistadvegen 17
7026 Trondheim

Retur av varer over 35 kg. kan en beregne ved å gå inn på Bring sin hjemmeside.
Legg inn postnummer "fra" (kundens postnummer) og "til" (postnummer 5073) varens lengde x bredde x høyde velg deretter produktet "stykkgods/partigods, tur og retur"
Retur av postpakker opp til 35 kg kan en beregne ved å gå inn på Posten sin hjemmeside


11. Personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. 
I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år. 
Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
- du har samtykket i utleveringen, eller
- når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
- i lovbestemte tilfeller.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på telefon: 92879600 eller e-post: Post@Trondheimvvs.no


12. Montering av produkter
Tvvs.no anbefaler alle sine kunder å bruke godkjent rørlegger ved montering av de produkter som man kan kjøpe hos oss. Ved bruk av godkjent rørlegger garanterer du at produktet blir riktig montert og dine rettigheter blir ivaretatt ved eventuelle garantispørsmål. 

Tvvs.no tar ikke garantiansvar for montering av produkter som privatpersoner selv utfører, kun ved fabrikasjonsfeil, konstruksjonsfeil eller transportskader.


13. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

 

Tvvs.no Selger kun kvalitetes produkter som benyttes daglig av rørlegger bedrifter i Norge. 
Også rørlegger bedriften Trondheim vvs as bruker produktene som selges på denne nettbutikken.
Siden og kontakt personen i Tvvs.no har minimum fagbrev som rørlegger og opptil 10års fartstid i rørleggerfaget.

Disse kontakt personene hjelper deg gjerne ! Kontakt oss på telefon 92 87 96 00. 
Tvvs.no - Kvalitets produkter levert fraktfritt til lavepriser !